پودر شیمیایی

پودر شیمیایی خود به دو گروه تقسیم می‌شود: الف) پودر شیمیایی معمولی که پایه آن بی کربنات سدیم، بی کربنات پتاسیم، بی کربنات اوره پتاسیم و پتاسیم کلراید می‌باشد و برای اطفاء حریق کلاسهای B و C مناسب می‌باشد. ب) پودر شیمیایی چند منظوره که برای اطفاء حریق کلاسهای B و C مناسب می‌باشد و پایه آن فسفات آمونیوم می‌باشد.


منبع این نوشته : منبع
می‌باشد ,شیمیایی ,پودر ,کربنات ,پودر شیمیایی ,مناسب می‌باشد ,حریق کلاسهای ,اطفاء حریق ,برای اطفاء